ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัด "โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program)"

Admin 27/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัด "โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program)" เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพเรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที สามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม