ข่าวอัพเดท

ประกาศวันเวลาแก้0และมส.ภาคเรียนที่ 1/2562

Admin 11/09/2562 ข่าวประกาศ
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ กำหนดให้สถานศึกษาและสถานประกอบการทำการประเมินผลการเรียนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน การปฏิบัติงานในทุกรายวิชา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงกำหนดการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. กำหนดการวัดผลและประเมินผล ๑.๑ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๒ ส่งผลการเรียน ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๓ ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๔ ส่งผลการสอบแก้ ๐ , มส. ทุกระดับชั้น วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒