ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด

Admin 30/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 โดยเปิดสอน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. วิชาจับจีบผ้า โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 2. วิชางานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ โดยสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 3. วิชาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ