ข่าวอัพเดท

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Admin 25/09/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะแนวสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด