ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Smiley face

เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว – มอบตัว ๑ ใบระเบียนผลการเรียน (ใบ รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ (กรณีโควตาให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน) ๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ ๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ ๔. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป ๕. เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ ๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของ บิดา มารดา ๒ ฉบับ ๗. รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ติดต่อสมัครได้ที่ 055-532644 หรือ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ดาวน์โหลดใบสมัครปวช. คลิก!!

ดาวน์โหลดใบสมัครปวส. คลิก!!

ดาวน์โหลดใบสมัครปวส.ทวิภาคี คลิก!! 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร คลิก!!

Recent Post