ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Admin 01/10/2562 ข่าวประกาศ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๕,๐๘๐ บาท และค่าครองชีพ ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้