ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Admin 23/11/2562 ข่าวหน้าปก
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ก าหนดคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาดังกล่าว ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงกำหนด หลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้