ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561

Admin 02/20/2561 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2561 ถึง – 19 กุมภาพันธ์ 2561 รอบปกติ (รอบที่ 1) บัดนี้ การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หากผู้ปกครองไม่นำนักเรียน นักศึกษามารายงานตัว และมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้