ข่าวอัพเดท

ประกาศลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)

Admin 21/05/2563 ข่าวหน้าปก
ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขอแก้ไขรายละเอียดข้อที่ 4 และข้อที่ 7 ตามประกาศฉบับเดิมลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 และกำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักเรียน นักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามกำหนดการลงทะเบียน ในเวลาราชการ 2. หากนักเรียน นักศึกษา ไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดตามข้อ 1 นักเรียน นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 3. หากนักเรียน นักศึกษา มีเหตุขัดข้องทางการเงินให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินต่อผู้อำนวยการ พิจารณาเป็นรายๆไป 4. หากนักเรียน นักศึกษา มิได้ลงทะเบียน ตามข้อ ๒ และพ้นกำหนดตามข้อ ๑ นักเรียน นักศึกษา จะต้องติดต่อรักษาสภาพและลาพักการเรียน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 5. หากนักเรียน นักศึกษา ไม่ติดต่อขอรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา จะถูกประกาศพ้นสภาพต่อไป