ข่าวอัพเดท

ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Admin 21/05/2563 ข่าวประกาศ
อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช๒๕56 และพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕62 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕57 นักเรียน นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ จึงสั่งให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕63 เป็นต้นไป