ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)

Smiley face

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้
ดาวน์เอกสารผลการสอบ

Recent Post