วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดังต่อไปนี้
1.    นายนที          จันทร        พ.ศ.2537 –  พ.ศ.2552
2.    นายสนาม        สุขคำ        พ.ศ.2552 –  พ.ศ.2554
3.    นายจงกล        พิพิธภักดี    พ.ศ.2555 –  พ.ศ.2560
4.    นายเดโชวัต        ทักคุ้ม        พ.ศ.2560 –  ปัจจุบัน