Loading...

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Hotnews | 19/1/2566 0:00:00 | Admin

...
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตาพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566