Loading...

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

กิจกรรมภายใน | 28/02/2567 | Admin

...
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี