เอกสารคำร้องงานกิจกรรม

ใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม

ใบรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมกิจกรรม

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาการตลาด

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาช่างยนต์

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาบัญชี

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาการโรงแรม

ใบเช็คชื่อกิจกรรมชมรมสาขาวิชาเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ปฏิทินงานกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ

แบบฟอร์มองค์การและใบสมัครต่างๆแบบ PDF

แบบฟอร์มองค์การและใบสมัครต่างๆแบบ DOC

แบบฟอร์มสรุปโครงการ PDCA แบบ PDF

แบบฟอร์มสรุปโครงการ PDCA แบบ DOC