นายไพศาล                พูนยศ                      หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสมบัติ                  วงค์กัน                      เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายภมร                    พลับพลาสี                  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายอดิสรณ์                บุญมาก                     เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายปัถย์                    ห้าวหาญคุณธรรม         เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

 นางสาววิไล                อาชาวัฒนกุล               เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวศุภกร              โคตรปราบ                 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวกนกพร            ทองสะอาด                 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายชยานันท์               ประพันธ์                    เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวนภัสวรรณ        อุไรศรี                      เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ


ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

(2)  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(3)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น

(4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

(5)  ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

(6) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

(7)  ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

(8)  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

(9)  ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย