นางจิรพันธ์                สันตะวัน                   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายประภาส               หนูเมือง                     เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวยุภารัตน์           ชัยทะนุ                     เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววิไล                อาชาวัฒนกุล               เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวภัทราวรรณ       ยิ่งภิญโญ                    เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ  อุไรศรี                            เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายใน สถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(2)  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

(4)  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

(5)  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(6)  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                    (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย