นางสาวมะลิวัลย์          วงษ์กาวิน                  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายสังกาจ                 ขอบคุณ                    เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายภมร                    พลับพลาสี                  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายอดิสรณ์                บุญมาก                     เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายจริยา                   ต๋าคำ                       เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวณัฐพร             สอนนา                      เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวฐิตินันท์            รอบุญ                       เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 นางสาวภัทราวรรณ       ยิ่งภิญโญ                    เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธนากร                 ชวาลาศรีสกุล              เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวนภัสวรรณ        อุไรศรี                      เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

(2)  จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(3)  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

(4)  บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(5)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(6)  สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

(7)  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

(8)  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย