นายมานพ                 ตระกูลลักขณา            หัวหน้างานปกครอง

นายไพศาล                 พูนยศ                       เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายประภาส               หนูเมือง                     เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสิทธิพร                จองป้อ                      เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายศุภักษร                สุพระมิตร                  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายชัชวาลย์               ไชยเกิด                     เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายอิทธิพล                ก๋องแก่น                    เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวนภัสวรรณ        อุไรศรี                      เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(2)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

(3)  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

(4)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

(5)  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและ

พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

(6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

(7)  จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

(8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย