นางสาวชลทิชา           การอง                      หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวปิยธิดา            พวงบุหงา                  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายศุภักษร                สุพระมิตร                  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายเด่นชัด                 มั่นคงเจริญกุล              เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวณัฐพร             สอนนา                      เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายอิทธิพล                ก๋องแก่น                      เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวณธษา             เทพหลวงวงศ์              เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวกนกพร            ทองสะอาด                 เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวนภัสวรรณ  อุไรศรี                            เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

(2)  ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

(3)  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

(4)  ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแกนักเรียนนักศึกษา

(5)  ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

(6)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย