นายสันติชัย                พรมทับ                     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสมพงษ์                 พวงบุหงา                  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (หัวหน้ารด)                   

นายอำนาจ                 เงินงามมีสุข                เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (หัวหน้างานลูกเสือ)

นายไพศาล                 พูนยศ                       เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (รด ชาย)

นายอัชนัย                  เมืองมา                     เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (รด ชาย)

นายชยานันท์               ประพันธ์                    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (รด ชาย)

นางสาวนภัทรธมณฑ์      บุญพรม                    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (รด หญิง)

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (งานลูกเสือ)

นายเด่นชัด                 มั่นคงเจริญกุล              เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (ครูที่ปรึกษา อ.ว.ท)

นางสาวมะลิวัลย์           วงษ์กาวิน                   เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายธนากร                 ชวาลาศรีสกุล              เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ        อุไรศรี                      เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

(2)  ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

(3)  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

(4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

(5)  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

(6)  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

(7)  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจกรรม

ดาวน์โหลดปฏิทินงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดโครงการงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563