นายสัญชัย                 กาวิน                       หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางพิกุล                    ประกอบกิจ                เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวฉันทนา            บุญจริง                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นายชัชวาลย์               ไชยเกิด                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นายรุจน์                    ปันแก้ว                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางจิรพันธ์                 สันตะวัน                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวนภัทรธมณฑ์      บุญพรม                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นายอาทร                  เอกวิลัย                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางนรินทร์พร             สารสุธรรม                 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

 

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(2)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

(3)  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง สถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(4)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

(5)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(7)   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย