นายชัยกร                  สุขคำ                       หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายกิตติชัย                แซ่ตั้ง                        เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายอนันท์                  แสนหาญชัย                เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายศุภักษร                สุพระมิตร                  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายอาทร                  เอกวิลัย                     เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางนรินทร์พร             สารสุธรรม                 เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(2)  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

(3)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

(4)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 (5)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย