นายพิสิทธิ์                 ธัญชาติไพศาล            หัวหน้างานความร่วมมือ

นายไพศาล                 พูนยศ                       เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาวนภัทรธมณฑ์      บุญพรม                    เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาวจริยา              ต๋าคำ                       เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นายอิทธิพล                ก๋องแก่น                              เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาวปิยนุช              สมศักดิ์                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

(2)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย