งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี              

นายเฉลิมชนม์             พินิจวงษ์                   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสิทธิพร                จองป้อ                      เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายภมร                    พลับพลาสี                  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปัถย์                    ห้าวหาญคุณธรรม         เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาววิไล                อาชาวัฒนกุล               เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพีระศักดิ์                    สีเดือน              เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

(2)  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

(3)  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ

(4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

(5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                       

(7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย