งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวภีรนีย์             ประทุมพวง                หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวศุภกร              โครตปราบ                 เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพัชชา              ยะเปียง                     เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

(2)  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                       

(5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย