งานอาคารสถานที่

นายประมินทร์             สารสุธรรม                 หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์                พวงบุหงา                  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายประภาส               หนูเมือง                     เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวอรวรรณ           แสนมหา                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวจริยา              ต๋าคำ                        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายชัชวาลย์               ไชยเกิด                     เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายบรรจง                 ขวัญวารี                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายธวัชชัย                 มากล้น                      เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

          นายเลิง                     หาญเมืองใจ                เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายจำเรียง                 สีเอ้ย                        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางพร้อม                  อินทรปัญญา               เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางแสงสุรีย์                กัลยาปัทมพงศ์             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมชาติ                 อุษา                         เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสายฝน                 กวินวาจา                   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวกมลวรรณ  ทานะ                                  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(2)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3)  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

(4)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

(5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(6)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย