งานพัสดุ

นางนิสรา                  ชุ่มธิ                         หัวหน้างานพัสดุ

นายไพศาล                 พูนยศ                       เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชลธิชา             มาชู                         เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายอนันต์                  แสนหาญชัย                เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวภัทราวรรณ       ยิ่งภิญโญ                    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวฐิตินันท์            รอบุญ                       เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายณรงค์                  ต๊ะเฉียง                     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวรจนา              แก้วปรงปา                 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสุภาพร            มั่นสมสกุลชัย               เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอุมาภรณ์          เอกจิตร                     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุนทร                  ทาแก้ว                      พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน ฮบ -7082 กทม กข 2350 ตาก นข 1398 ตาก

นายแก่นแก้ว               อ่วมจ้อย                    พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน 40-0110 ตาก กข 7215 ตาก

นายพิมาย                  จันทวงษ์                    พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน กข 1614 ตาก กง 2062 ตาก นข 1399 ตาก

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

(2)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

(3)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(5) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียนร้อยพร้อมใช้งาน

(6)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(7)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย