Loading...

งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 15/1/2562 0:00:00 | Admin

...
งานบุคลากร

งานบุคลากร

นายเอกพงศ์            สันตะวัน                 หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวบุญญาดา         เหล็กบุญเพชร             เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

นางสาวกฤติกา     กีรติธาดา           เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวเปรมรัศมี          ตานิ่ว                      เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

(2)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

(3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

(4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

(6)  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

(7)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

(8)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

(9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย