วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุลลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 2565 โดยมีนายไกรวุฒิ ตันติคเนดี กล่าวบรรยาย เรื่อง วิถีการทำงานหลังจบการศึกษา, นายบุญอยู่ คิดถึง และนายอาทิตย์ ใจเถิน (บริษัทคูโบต้าแม่สอด จำกัด) บรรยายเรื่อง นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร , นายเจริญพงษ์ เลิศลักขณวงษ์ (บริษทสยามนิสสันแม่สอด จำกัด) เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด