เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชมรมวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรม แข่งขัน หมากฮอตไทย เพื่อ ส่งเสริม ทักษะ ความคิดเป็นระบบ และรู้จักวางแผน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด