วันที่ 3-5 วิทยาลัยเทคนิแม่สอด คณะครู ได้นำ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 โดย สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เข้าแข่งขันสาขา การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าแข่งขัน สาขา เทคโนโลยีระบบทำความเย็น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าแข่งขันทักษะระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน