วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะครูในโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ได้นำนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน และ ทางบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด ได้แนะนำแนวทางในการทำงานหรือศึกษาต่อในสายอาชีพ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม ณ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด