Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน รอบโควตา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2566

Hotnews | 06/10/3108 | Admin

...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน รอบโควตา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน รอบโควตา รอบแรก ให้ผู้มีรายชื่อยื่นเข้ารายงานตัวที่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 1. เอกสารที่แสดงถึงคุณสมบัติประเภทโควตาพิเศษอย่างใด อย่างหนึ่ง 1.1 ประเภทผู้เรียนดี หลักฐานที่พิจารณา คือ ใบระเบียนผลการเรียน หรือหนังสือรับรองที่แสดง ผลการเรียน 1.2 ประเภทผู้มีความสามารถ ด้านทักษะวิชาการ หลักฐานที่พิจารณา คือ ใบรับรองหรือ ใบประกาศนียบัตรที่มีผลงาน ด้านทักษะต่าง ๆ เช่น การประกวดสุนทรพจน์, โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 1.3 ประเภทผู้มีความสามารถ ด้านกีฬา / กิจกรรม หลักฐานที่พิจารณา คือ ใบรับรองหรือ ใบประกาศนียบัตรที่มีผลงาน ด้านกีฬาดีเด่น หรือภาพหลักฐานการเป็นนักกีฬา 1.4 ประเภทผู้มีความสามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรม หลักฐานที่พิจารณา คือ ใบประกาศนียบัตร หรือ ภาพผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม 2. สำเนาวุฒิหรือระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน / บิดา / มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทร.38 ของนักเรียน / บิดา / มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 5. รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 6. เอกสารอื่น ๆ เช่น สูติบัตร (ใบเกิด) หากไม่มีเอกสารของบิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ **หมายเหตุ** ให้เรียงเอกสาร ตามลำดับ 1- 6 และนักเรียน นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา (สำหรับผู้ที่เรียน ณ ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียน)