วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ Excellent Center พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทั้ง 30 แห่งที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 3 และ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ Excellent Center เป็นประทานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด