Loading...

ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาเซียน

กิจกรรมภายใน | 09/11/2565 | Admin

...
ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาเซียน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาเซียน ความคิดเห็น 0 รายการ อัลบั้ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On (พระดาบส) รุ่นที่ 4 งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด 22 ชม. ? วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ Excellent Center พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทั้ง 30 แห่งที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 4 และ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ Excellent Center เป็นประทานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ความคิดเห็น 0 รายการ อัลบั้ม มอบชุดฝึก PLC ให้กับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด 22 ชม. ? วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับมอบของบริจาค จากนายอาจินต์ ฤทธิดำรงการ ตัวแทนศิษย์เก่าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.36 ปวส. 38 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก และ นายอานนท์ ทองพรม ตัวแทนศิษย์เก่า คอ.บ.คอมพิวเตอร์. 40 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก มอบชุดฝึก PLC ให้กับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ความคิดเห็น 0 รายการ อัลบั้ม ขอแสดงความยินดีกับ ผอ. ได้รับเลือกเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด 3 วัน ? วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้วยความยินดียิ่ง ?? ?? ความคิดเห็น 2 รายการ ช่างรัน เซอร์วืส ยินดีกับท่าน ผอ.ด้วยนะครับ สุดยอดครับ ตอบกลับ3 วัน อัลบั้ม ประชุมหารือดำเนินการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด อยู่กับ นายเดโชวัต ทักคุ้ม 2 พฤศจิกายน เวลา 15:41 น. ? วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก ความคิดเห็น 25 รายการ Chamnan Ringrattanaphan ขอแสดงความยินดีครับ ผอ. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ตอบกลับ4 วัน