Loading...

การปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพและใบประกาศเกียรติคุณ

Hotnews | 22/3/2566 0:00:00 | Admin

...
การปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพและใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพและใบประกาศเกียรติคุณ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและคณะครู ผู้สอนในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม