Loading...

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมภายใน | 12/04/2566 | Admin

...
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ภาคเหนือ) โดยมีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานอนุกรรมการ อพ.สธ.สอศ.-ภาพเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2566