Loading...

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น

กิจกรรมภายใน | 26/04/2566 | Admin

...
พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มูลนิธิ Cotton On Foundationและมูลนิธิ ซาทูเหล่ จัดกิจกรรมพบสถานประกอบการ และพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด