Loading...

วิทยาลัยคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

งานแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

E-News

ดูทั้งหมด

ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินผลการทำงานสถานศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
อ่านข่าวนี้
โครงการ MTC ดีมีเงินออม และยินดีต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน
อ่านข่าวนี้
โครงการการอบรมความรู้ทางการเงิน พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี นักเรียน นักศึกษา
อ่านข่าวนี้
พิธีมอบดอกไม้ วันวานที่พากเพียรสู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของนายมานพ ตระกูลลักขณา
อ่านข่าวนี้
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน ณ บริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน
อ่านข่าวนี้
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่องโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดตาก
อ่านข่าวนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง YSDN จังหวัดตากประจำปี 2566
อ่านข่าวนี้
โครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อ่านข่าวนี้
โครงการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
อ่านข่าวนี้
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อ่านข่าวนี้
การการประชุมวางแผนงานในศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา(Center of Vocational Manpower)
อ่านข่าวนี้
ยินดีต้อนรับคณกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประจำปี 2566
อ่านข่าวนี้

วิทยาลัยคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวิชาการ

เราคือสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561
วินัยดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม ความรู้เป็นเลิศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

MTC Present


MTC Start up FC.D.I.Y.

more>>