Loading...

วิทยาลัยคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

งานแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

E-News

ดูทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อ่านข่าวนี้
“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด”
อ่านข่าวนี้
พิธีรับเข็มจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
อ่านข่าวนี้
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13
อ่านข่าวนี้
โครงการพิธีไหว้ครู ร่วมกับ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด สาขาแม่สอด
อ่านข่าวนี้
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อยู่กับแผ่นดินไหว”
อ่านข่าวนี้
ประชุมศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
อ่านข่าวนี้
โครงการกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
อ่านข่าวนี้
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
อ่านข่าวนี้
โครงการสร้างจิตสำนึกรุ่นที่ 3/2567
อ่านข่าวนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการติดเชื้อ HIV ในวัยเจริญพันธุ์
อ่านข่าวนี้
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับ The Passport Restaurant Maesot at HCTC Maesot
อ่านข่าวนี้

วิทยาลัยคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวิชาการ

เราคือสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561
วินัยดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม ความรู้เป็นเลิศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

MTC Present


MTC Start up FC.D.I.Y.

more>>