ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดือนปีที่ออกข่าว ดูภาพข่าว อ่านข่าวนี้
1 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ กิจกรรมภายใน 31/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
2 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ กิจกรรมภายใน 02/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
3 ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์อินทรธิรา คัมภีระ และทวีวัฒน์ สุภารส กิจกรรมภายใน 05/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
4 ศึกษาดูงาน และ ทางบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด กิจกรรมภายใน 04/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
5 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) กิจกรรมภายใน 05/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
6 รงณรงค์ สวมหมวกกันน็อก 100 เปอร์เซนต์ ในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 05/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
7 กิจกรรม แข่งขัน หมากฮอตไทย เพื่อ ส่งเสริม ทักษะ ความคิดเป็นระบบ และรู้จักวางแผน กิจกรรมภายใน 03/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
8 โครงการอาชีวะบริการ ให้บริการ ตรวจเช็ค บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กิจกรรมภายใน 08/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
9 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 09/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
10 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมภายใน 09/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
11 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 10/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
12 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 11/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
13 โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก อบรมฝึกวิชาชีพด้านตัดผมชาย กิจกรรมภายใน 11/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
14 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 12/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
15 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จัดกิจกรรม แข่งขันทดสอบมาตรวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 9/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
16 โครงการ นำเสนอผลงานทางวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ กิจกรรมภายใน 11/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
17 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 19/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
18 โครงการอบรมเครือข่าย"เด็กและเยาวชนก่อการดี" พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมภายใน 21/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
19 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 14/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
20 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 22/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
21 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม และ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 22/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
22 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ของชมรมวิชาชีพการบัญชี กิจกรรมภายใน 23/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
23 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 23/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
24 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค กิจกรรมภายใน 16/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
25 โครงการอบรมผู้นำองค์การฯ เขียนโครงการเด็กดี เด็กเก่ง กิจกรรมภายใน 27/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
26 ครงการฝึกอบรมสัมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 27/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
27 ธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมภายใน 29/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
28 พีธีการเปิด โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับองค์กร Cotton On Foundation และจัดกิจกรรมพบปะสถานประกอบการ กิจกรรมภายใน 09/05/2565 ดูภาพ ดูข่าว
29 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 12/05/2565 ดูภาพ ดูข่าว
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี ข่าวประกาศ 27/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
31 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ข่าวประกาศ 18/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
32 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/4/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
33 ขอแสดงความยินดีกับ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) กิจกรรมภายใน 7/4/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
34 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เด็กดีของสังคม" ของธนาคารออมสิน ข่าวประชาสัมพันธ์ 07/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
35 นายเดโชวัต ทักคุ้มและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ข่าวประชาสัมพันธ์ 05/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
36 งานกิจกรรม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมฯ ได้บันทึกขอเปิดซ่อมกิจกรรม Summer ข่าวประชาสัมพันธ์ 04/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
37 สอศ. จับมือกับแอร์ไดกิ้น พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พร้อมกับรับมอบชุดปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
38 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะทีมหนุนเสริมลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าร่วมสมัครขอรับทุนนวัตกรรม กิจกรรมภายใน 22/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
39 เด็กเทคนิคแม่สอด ไอเดียเจ๋ง! คิดค้นระบบติดตาม ช่วยเหลือและประเมินตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิค-19ที่รักษาตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
40 คณะครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
41 คณะครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ออกฝึกประสบการณ์ เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
42 รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
43 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ??เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่?? ?รอบคัดเลือกทั่วไป 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
44 นายนุพล ไชศรีจันทร์ และคณะทีมงานคร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า กิจกรรมภายใน 23/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
45 นายเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานมอบรางวัลลำดับต่างๆ ในแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย - หญิง ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 22/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
46 นายเดโชวัต ทักคุ้ม กล่าวรายงาน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 21/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
47 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส กิจกรรมภายใน 11/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
48 อนรับคณะผู้ประเมิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) กิจกรรมภายใน 10/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
49 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัทไทยวาจำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
50 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประกาศ 8/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
51 เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาให้กำลังใจ กิจกรรมภายใน 07/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
52 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 24/1/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
53 วันที่ 20 มกราคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ กิจกรรมภายใน 20/01/2565 ดูภาพ ดูข่าว
54 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/1/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
55 เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ 18/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
56 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่อง กําหนดการรับสมัครศึกษานักเรียนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน ๕ ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ข่าวประกาศ 11/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
57 การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ข่าวประกาศ 2/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
58 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 28/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
59 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข่าวประกาศ 28/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
60 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ข่าวประกาศ 24/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
61 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดอาคาร “สิริธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ โรงพยาบาลแม่สอด กิจกรรมภายใน 20/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
62 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ ข่าวประกาศ 20/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
63 ข่าวดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ถือบัตร 10 ปีที่ต้องการอยากเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ข่าวประกาศ 19/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
64 คณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. กิจกรรมภายใน 22/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
65 กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ข่าวประกาศ 18/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
66 ท่านรองนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ" กิจกรรมภายใน 08/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
67 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะรายการ Invitation Letter For Participation In Asian On-Line Lathe Game 2021 กิจกรรมภายใน 06/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
68 บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็นวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 04/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
69 ของแสดงความยินดีกับ คุณครูชัยกร สุขคำ ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 กิจกรรมภายใน 01/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
70 การอบรมโครงการจัดเตรียมประเมินศูนย์ทดสอบและพัฒนาผู้ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 24/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
71 คณะทีมงานโรงพยาบาลแม่สอด และคณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. กิจกรรมภายใน 23/10/2564 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
72 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ กิจกรรมภายใน 21/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
73 ขออนุญาตแก้ไขเวลา กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ข่าวประกาศ 21/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
74 กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ข่าวประกาศ 20/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
75 โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและช่วยเหลือนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมภายใน 16/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
76 สำรวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่มีความประสงค์ต้องการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ 08/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
77 สำรวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่มีความประสงค์ต้องการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา กิจกรรมภายใน 08/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
78 ขั้ันตอนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ข่าวประกาศ 07/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
79 ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้มอบหมายให้ นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะเข้ารับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 29/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
80 เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี เข้าศึกษาหลักสูตร 1 ปี "โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ" ปีการศึกษา 2564 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ข่าวประกาศ 22/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
81 ประกาศข่าวเปิดเรียนปกติ ข่าวประกาศ 26/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
82 เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา โควตารอบที่ 1 เข้าเรียนต่อในระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ 22/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
83 กยศ.กำหนดการ และลักษณะของผู้ที่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับ ปี2564 ข่าวประกาศ 18/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
84 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมภายใน 12/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
85 วันเสาร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กิจกรรมภายใน 11/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
86 โค้งสุดท้ายแล้วครับกับรอบโคต้าของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เหลือเวลาอีก 9 วัน ข่าวประกาศ 11/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
87 ขอให้นักเรียน นักศึกษา ติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูผู้สอนในช่วง วัน เวลาที่กำหนด ข่าวประกาศ 06/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
88 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศ หยุดเรียนวันที่ 4-31 ม.ค. 64 ข่าวประกาศ 02/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
89 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564 ข่าวประกาศ 29/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
90 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมมอบกระเช้าคุกกี้ กิจกรรมภายใน 28/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
91 ประกาศการคัดเลือกสรรเป็นจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปครู 2564 ข่าวประกาศ 13/7/2564 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
92 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครู ข่าวประกาศ 09/07/2564 ดูภาพ ดูข่าว
93 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราขการทั่วไปครู ข่าวประกาศ 29/06/2564 ดูภาพ ดูข่าว
94 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ข่าวประกาศ 14/06/2564 ดูภาพ ดูข่าว
95 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดรับสมัครครูพิเศษสอนสาชาวิชาการโรงแรมและสาขาเทคโนโลยีเครืื่องนุ่งห่ม ข่าวประกาศ 04/05/2564 ดูภาพ ดูข่าว
96 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 15/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
97 ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่สนใจช่วยกิจกรรมดีๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
98 เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วย นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ....... กิจกรรมภายใน 07/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
99 เนื่องจากมีคนใส่วันเดือนปีเกิดผิดเยอะ วันนี้เราเลยมี VDO แนะนำวิธีการสมัครมาให้ดูกันครับ กิจกรรมภายใน 06/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
100 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมภายใน 06/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
101 วารสาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งหมด 7 ฉบับ กิจกรรมภายใน 02/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
102 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันแรกของการ เปิดรับสมัครนักเรียน กิจกรรมภายใน 01/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
103 วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัย กิจกรรมภายใน 01/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
104 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พ.ย.63 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าพบท่านทูตประเทศปานามา เพื่อทำการ Final fitting กิจกรรมภายใน 1/12/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
105 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กิจกรรมภายใน 30/11/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
106 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.ปี 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมภายใน 30/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
107 เมื่อวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวย.... กิจกรรมภายใน 23/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
108 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 055-532-644 เว้นวันหยุดราชการ กิจกรรมภายใน 14/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
109 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าพบท่านทูตปานามา ประจำประเทศไทย เพื่อทำการ fitting ชุด กิจกรรมภายใน 5/11/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
110 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ กิจกรรมภายใน 05/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
111 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวประกาศ 18/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
112 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมภายใน 04/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
113 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน นักศึกษา สนใจกู้ กยศ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 04/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
114 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 03/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
115 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมภายใน 03/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
116 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ยินดีต้อนรับ นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง กิจกรรมภายใน 03/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
117 ข่าวสาร สพป.ตาก เขต 2 วันนี้...เทคนิคแม่สอด-สพป.ตาก เขต 2 เอ็มโอยูหนุนทวิศึกษา กิจกรรมภายใน 02/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
118 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงิน ข่าวประกาศ 31/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
119 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(ทวิศึกษา) ได้ดำเนินการจัดการลงนาม MOU และการจัดทำแผนการเรียนหลักกสูตรทวิศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมภายใน 31/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
120 วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนุตพล ธัมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และคณะผู้แทนชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมภายใน 30/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
121 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 29/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
122 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 29/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
123 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวประกาศ 13/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
124 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ข่าวประกาศ 02/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
125 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 31/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
126 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต... ข่าวประกาศ 27/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
127 ไกล้ถึงเวลาแล้ว มาร่วมสนุกกันนะ กิจกรรมภายใน 25/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
128 วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล... กิจกรรมภายใน 23/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
129 วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร... กิจกรรมภายใน 23/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
130 ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา... ข่าวประกาศ 22/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
131 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)... ข่าวประกาศ 18/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
132 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 16/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
133 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุกัญญา แสนจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพร้อมด้วยคณะครู... กิจกรรมภายใน 16/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
134 มื่อวันที่ 12 ต.ค.63 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 12/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
135 กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีก่ารศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 08/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
136 มาร่วมสนุกกันครับ กิจกรรมภายใน 08/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
137 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาตาก เขต 2 ได้เข้ามาสัมภาษณ์นักเรียน ระดับ ปวช.1... กิจกรรมภายใน 07/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
138 5 ตุลาคม 2563 คณะครู และ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้ารับฟังบรรยาย... กิจกรรมภายใน 07/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
139 สายดนตรี?? และ E Sport?? เตรียมมันครับ... กิจกรรมภายใน 06/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
140 วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ... ข่าวประกาศ 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
141 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา... ข่าวประกาศ 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
142 เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม... ข่าวประกาศ 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
143 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... กิจกรรมภายใน 22/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
144 เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2563 ช่วงเวลา 20.10 น. หลังจากจบข่าวพระราชสํานัก ช่อง 2 NBT ได้ออนแอร์ สกู๊ปพิเศษ"... ข่าวประกาศ 21/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
145 วันที่ 14 กันยายน 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ... กิจกรรมภายใน 14/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
146 วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา... ข่าวประกาศ 09/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
147 วันที่ 3 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก... กิจกรรมภายใน 04/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
148 วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 8 ฉบับ.. ข่าวประกาศ 02/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
149 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ทำการบันทึกเทปการเปิดสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ... กิจกรรมภายใน 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
150 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดประชุมวางแผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและการศึกษาต่อสายอาชีพ ข่าวประกาศ 01/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
151 อบรมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี... กิจกรรมภายใน 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
152 โครงการศึกษาดูงาน... กิจกรรมภายใน 01/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
153 เมื่อวันที่15 และ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนางธนภรณ์ สีสุก... กิจกรรมภายใน 17/08/2563 ดูภาพ ดูข่าว
154 เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยผู้อำนวยการ นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ... กิจกรรมภายใน 14/08/2563 ดูภาพ ดูข่าว
155 เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู... กิจกรรมภายใน 14/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
156 วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 13/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
157 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเดโชวิต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 11/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
158 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท.ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... ข่าวประกาศ 06/08/2563 ดูภาพ ดูข่าว
159 ?? วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กรกฏาคม 2563... กิจกรรมภายใน 6/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
160 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... กิจกรรมภายใน 29/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
161 ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ... กิจกรรมภายใน 24/07/2563 ดูภาพ ดูข่าว
162 เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 21/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
163 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันบริจากโลหิต... กิจกรรมภายใน 21/07/2563 ดูภาพ ดูข่าว
164 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจติดตามประเมินผล กิจกรรมภายใน 3/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
165 แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับ นักศึกษาที่ต้องไป เกณฑ์ทหาร ครับ... กิจกรรมภายใน 2/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
166 5 ข้อควรปฏิบัติ ในการรองรับสถานการณ์ COVID 19 ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 30/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
167 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์แม่สอดนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโรค... กิจกรรมภายใน 26/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
168 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 น.ศ. ที่เข้ามาในบริเวณวิทยาลัยต้องผ่านจุดคัดกรองโควิค-19... กิจกรรมภายใน 24/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
169 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 28/10/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
170 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 24/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
171 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าพักที่หอในวิทยาลัยฯครับ กิจกรรมภายใน 23/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
172 กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม โรงเรียนบ้านห้วยจะกือ ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 11/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
173 ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ข่าวประกาศ 04/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
174 ปฏิทินการดำเนินงานช่วงเปิดภาคเรียน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด กิจกรรมภายใน 03/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
175 ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับ รับสมัครทางออนไลน์เหมือนเดิมครับ.. กิจกรรมภายใน 28/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
176 เปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา... กิจกรรมภายใน 25/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
177 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 7/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
178 วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 25/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
179 วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 25/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
180 ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมภายใน 23/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
181 ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี กิจกรรมภายใน 04/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
182 กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม กิจกรรมภายใน 11/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
183 ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน ข่าวประกาศ 04/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
184 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 01/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
185 ยกเลิกเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหาร จัดการสถานศึกษา 2563 ข่าวประกาศ 28/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
186 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวประกาศ 21/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
187 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา บน ระบบ Cloud Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวประกาศ 29/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้นวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประกาศ 16/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
189 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย” กิจกรรมภายใน 03/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
190 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1) กิจกรรมภายใน 20/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
191 ทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน กิจกรรมภายใน 11/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
192 โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับแนวทางการจัดการเรียนการสอน?แบบ? Block? Course? ในสถานศึกษา? กิจกรรมภายใน 10/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
193 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง กิจกรรมภายใน 06/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
194 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานขึ้น โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายใน 14/02/2563 ดูภาพ ดูข่าว
195 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคแม่สอดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมภายใน 06/02/2563 ดูภาพ ดูข่าว
196 มอบใบประกาศการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธ์ R ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 05/02/2563 ดูภาพ ดูข่าว
197 แผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มได้จัดโครงการ การออกแบบตัดเย็บเสิ้อผ้าและเดินแฟชั่นโชว์ กิจกรรมภายใน 30/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
198 ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รวมทั้งรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน พร้อมเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 28/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
199 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหาโลหิตประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมภายใน 27/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
200 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 กิจกรรมภายใน 25/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
201 ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กิจกรรมภายใน 21/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
202 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมงานการนำเสนอการจัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาสาขาสาขาการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การนำเสนอผลงานให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชี กิจกรรมภายใน 10/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
203 ให้การต้อนรับ Mr.อึนฮง จุง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโซล (ประเทศเกาหลีใต้) และคณะครู นักเรียน ที่เดินทางลงนามเซนต์สัญญาMOU กิจกรรมภายใน 09/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
204 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ กิจกรรมภายใน 08/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
205 จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาอาชีวะพระดาบส สู่การพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 03/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
206 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กิจกรรมภายใน 26/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
207 เปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน กิจกรรมภายใน 27/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
208 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New Year 2020 กิจกรรมภายใน 26/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
209 ระดับเหรียญทอง ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 16/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
210 ร่วมถวายรายงานการดำเนินงาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภายใน 18/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
211 ร่วมถวายรายงานการดำเนินงาน โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภายใน 16/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
212 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีมอบใบประกาศนีบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง กิจกรรมภายใน 12/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
213 ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 05/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
214 พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโรงแรม กิจกรรมภายใน 04/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
215 ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมภายใน 04/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
216 แม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู ว..ท.เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ กิจกรรมภายใน 29/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
217 วท.เเม่สอด ร่วมกับ วท.ตาก นำโดย ผอ.เดโชวัต ทักคุ้ม และ ผอ.จักรภพ เนวะมาตย์ พร้อมคณะครู นักศึกษา เข้าปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยระพริ้ง กิจกรรมภายใน 22/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
218 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 10/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
219 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 14/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
220 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม เข้าร่วมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 13/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
221 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา(สถานศึกษาขนาดใหญ่) กิจกรรมภายใน 09/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
222 ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 07/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
223 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก กิจกรรมภายใน 23/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
224 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ข่าวประกาศ 01/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
225 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ต้นแบบสถานศึกษารางวัลพระราชทาน กิจกรรมภายใน 24/10/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
226 ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 25/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
227 รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 06/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
228 ประกาศเลื่อนงานปัจฉิมและพิธิมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2562 ข่าวประกาศ 4/3/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
229 ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวประกาศ 03/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
230 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคตาก คณะอาจาร์ยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนระยะสั้น กิจกรรมภายใน 14/9/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
231 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน กิจกรรมภายใน 17/9/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
232 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน กิจกรรมภายใน 16/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
233 พ.อ.กฤตภาส โตจำเริญ ประธานกรรมการ พร้อมคณะชุดตรวจฯจาก นรด. ดำเนินการประเมิน ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ กิจกรรมภายใน 04/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
234 ประกาศผลเจ้าหน้าที่พัสดุ ข่าวประกาศ 12/2/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
235 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 31/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
236 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ข่าวประกาศ 29/1/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
237 วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ข่าวประกาศ 14/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
238 ประกาศผลโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ 08/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
239 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 30/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
240 ประกาศผล พนักงานขับรถยนต์ ข่าวประกาศ 10/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
241 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ข่าวประกาศ 01/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
242 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา" กิจกรรมภายใน 19/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
243 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับ นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “สถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่” และ “ห้องเรียนเฉพาะทาง” กิจกรรมภายใน 13/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
244 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 05/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
245 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมภายใน 25/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
246 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมรับการตรวจโรงอาหารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และรวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพของโรงอาหารในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 04/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
247 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด กิจกรรมภายใน 30/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
248 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 28/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
249 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 28/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
250 กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข่าวประกาศ 11/9/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
251 ประกาศวันเวลาแก้0และมส.ภาคเรียนที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 11/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
252 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัด "โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program)" กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
253 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
254 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมจัดพิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศ กิจกรรมภายใน 22/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
255 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง กิจกรรมภายใน 20/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
256 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ กิจกรรมภายใน 17/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
257 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 กิจกรรมภายใน 16/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
258 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันวิทยาศาสตร์ และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมภายใน 15/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
259 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี กิจกรรมภายใน 13/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
260 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 12/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
261 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 09/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
262 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 08/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
263 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 05/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
264 นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์ กิจกรรมภายใน 05/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
265 นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมภายใน 02/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
266 นายไพศาล พูนยศ หัวหน้าโครงการพิเศษฯ และนายอัชนัย เมืองมา ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมมอบใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กิจกรรมภายใน 02/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
267 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
268 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม พร้อมร่วมรับการประเมิน กิจกรรมภายใน 01/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
269 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส กิจกรรมภายใน 01/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
270 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม(พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม) พร้อมร่วมรับการประเมิน กิจกรรมภายใน 01/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
271 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 กิจกรรมภายใน 31/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
272 นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
273 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้จบการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 30/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
274 คณะผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมภายใน 28/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
275 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมภายใน 27/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
276 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษานาบหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
277 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู กิจกรรมภายใน 25/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
278 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน กิจกรรมภายใน 23/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
279 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 22/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
280 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2562 กิจกรรมภายใน 20/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
281 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 19/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
282 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 18/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
283 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมภายใน 12/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
284 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ยินดีต้อนรับครูฝึกสอนจาก Guilin University กิจกรรมภายใน 12/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
285 คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 กิจกรรมภายใน 01/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
286 ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29/2562 ข่าวประกาศ 26/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
287 วท.แม่สอดเข้าร่วมโครงการ Reunion เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่3 รุ่นที่2 ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ข่าวประชาสัมพันธ์ 18/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
288 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 กิจกรรมภายใน 19/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
289 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมภายใน 15/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
290 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 14/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
291 16 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 16/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
292 12 มิถุนายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตร “ นักเรียนดี มีคุณธรรม ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมภายใน 12/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
293 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 06/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
294 30 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมภายใน 21/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
295 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ข่าวประกาศ 26/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
296 aaa ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
297 ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศ 30/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
298 ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ข่าวประกาศ 30/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
299 วท.แม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 10/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
300 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ข่าวประกาศ 06/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
301 ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน วิชาก่อสร้างและวิชาโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 02/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
302 ประกาศกำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 04/04/2562 ดูภาพ ดูข่าว
303 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ข่าวประกาศ 04/04/2562 ดูภาพ ดูข่าว
304 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 01/04/2562 ดูภาพ ดูข่าว
305 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ(ปวช.) และ (ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1 ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
306 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับ (ปวช.) และ(ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1 ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
307 รายวิชาภาคฤดูร้อน 2/2561 ลงทะเบียน 25-27 มี.ค.62 ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
308 ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
309 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 05/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
310 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ อัตรา ข่าวประกาศ 17/02/2562 ดูภาพ ดูข่าว
311 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ข่าวประกาศ 05/02/2562 ดูภาพ ดูข่าว
312 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กิจกรรมภายใน 23/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
313 18 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 22/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
314 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)" กิจกรรมภายใน 22/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
315 ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศ 22/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
316 12 มกราคม 2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ อุทยาน ทีปังกรรัศมีโชติ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
317 10 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทย กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
318 3 มกราคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญไหว้พระพุทธรูป พระวิษณุกรรม กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
319 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม เปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
320 27 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
321 27 ธันวาคม 2561นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่. บ.ที.เค กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
322 27 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต. ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
323 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
324 15 ธันวาคม 2561 นางธนภรณ์ สีสุก กล่าวเปิดงาน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
325 13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาพร คำทอง คณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
326 3-7 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
327 29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
328 22 พฤศจิกายน 2561 นางธนภรณ์ สีสุก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
329 22 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินองค์การฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
330 13 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ประชุม กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
331 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
332 23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
333 22 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันแรกของภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
334 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูเข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
335 18 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช. กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
336 17 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ และนางสุกัญญา แสงจุ่น ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
337 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
338 27 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
339 25 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสถานประกอบการ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
340 20 กันยายน 2561 พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
341 20 กันยายน 2561 พิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
342 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/12/2561 ดูภาพ ดูข่าว
343 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/12/2561 ดูภาพ ดูข่าว
344 เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
345 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ กิจกรรมฯ ข่าวประกาศ 18/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
346 เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 06/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
347 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ ข่าวประกาศ 02/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
348 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้างานกิจกรรม ข่าวประกาศ 02/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
349 วท.แม่สอด ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า ภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี ข่าวประกาศ 19/10/2561 ดูภาพ ดูข่าว
350 ประกาศวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศ 17/10/2561 ดูภาพ ดูข่าว
351 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทวิศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา ข่าวประกาศ 30/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
352 วท.แม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 อัตรา ข่าวประกาศ 30/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
353 วท แม่สอด ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
354 13 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
355 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
356 23 สิงหาคม 2561 เปิดโครงการแข่ง " E-SPORT ROV Tournament " กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
357 21 สิงหาคม 2561 เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
358 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
359 12 สิงหาคม 2561 ยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
360 10 ส.ค. 61 การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
361 7 สิงหาคม 2561 เป็นเจ้าภาพโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือวิสามัญ ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
362 6 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมฯภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
363 2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ฯ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
364 2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
365 2 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
366 28 กรกฎาคม 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
367 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
368 26 กรกฎาคม 2561 วท. แม่สอดจัด โครงการวันภาษาไทย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
369 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
370 6 กรกฎาคม 2561 วท.แม่สอด ร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
371 5 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
372 23 กรกฎาคม 2561 พิธีมอบจักรยานยืมเรียน และหมวกนิรภัย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
373 21 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
374 19 กรกฎาคม 2561 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
375 19 กรกฎาคม 2561 โครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
376 18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
377 12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วม ต้อนรับ คณะตรวจราชการตามนโยบาย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
378 11 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
379 5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงฯ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
380 27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
381 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
382 ประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี 1 อัตรา ข่าวประกาศ 03/07/2561 ดูภาพ ดูข่าว
383 21 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูสามัญและ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
384 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
385 30 พฤษภาคม 2561 สภากาชาดไทย(แม่สอด) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด มารับบริจาคโลหิต กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
386 29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดสถานที่สำหรับ การรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
387 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
388 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( EDR ) กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
389 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
390 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่งานบัญชี ข่าวประกาศ 01/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
391 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี ข่าวประกาศ 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
392 10 พ.ค. 2561 วท.แม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
393 7 พ.ค. 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2561 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
394 7 พ.ค. 2561 ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์ฯ กิจกรรมภายใน 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
395 วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ข่าวประกาศ 11/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
396 ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการโรงแรม ข่าวประกาศ 04/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
397 โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
398 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นำคณะบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
399 ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) ข่าวประกาศ 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
400 25 เมษายน 2561 กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนฯ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
401 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
402 24 เมษายน 2561 วิทยาลัยนอร์ทเทรินตาก มาร่วมสวัสดีปีใหม่ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
403 24 เมษายน 2561 นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
404 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ข่าวประกาศ 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
405 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนในโครงการอาชีวะ(พระดาบส) ข่าวประกาศ 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
406 12 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561" ณ บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
407 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
408 5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
409 4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
410 2 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ในโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
411 30 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
412 27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
413 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ข่าวประกาศ 02/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
414 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ข่าวประกาศ 27/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
415 รายงานการประชุม ข่าวประกาศ 26/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
416 บริษัท สยามนิสสัน จำกัด สาขาแม่สอด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
417 สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อวิพากษ์หลักสูตรทวิศึกษา กิจกรรมภายใน 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
418 พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
419 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข่าวประกาศ 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
420 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา " กิจกรรมภายใน 19/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
421 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับจัดดอกไม้หลากหลายรูปแบบช่อดอกไม้พานขันหมาก บายศรี และจัดดอกไม้พิธีต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 19/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
422 วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมภายใน 19/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
423 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในพื้นที่อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
424 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
425 กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
426 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
427 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
428 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ข่าวประกาศ 03/08/2561 ดูภาพ ดูข่าว
429 บรรยากาศ มอบตัวรอบพิเศษ กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
430 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
431 บรรยากาศ สอบปลายภาค 2/2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
432 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสเยี่ยมชมสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
433 รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
434 บรรยากาศมอบตัว นร.โควต้า กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
435 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท. กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
436 ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
437 วันเด็กแห่งชาติ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
438 โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
439 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ข่าวประกาศ 02/21/2561 ดูภาพ ดูข่าว
440 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศ 02/20/2561 ดูภาพ ดูข่าว
441 ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด ข่าวประกาศ 01/24/2561 ดูภาพ ดูข่าว
442 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ข่าวประกาศ 01/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
443 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์ ข่าวประกาศ 12/28/2560 ดูภาพ ดูข่าว
444 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์) ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/08/2560 ดูภาพ ดูข่าว
445 17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. กิจกรรมภายใน 11/19/2560 ดูภาพ ดูข่าว
446 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 ดูภาพ ดูข่าว
447 4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐานฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 ดูภาพ ดูข่าว
448 14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 11/15/2560 ดูภาพ ดูข่าว
449 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
450 รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
451 27 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบครูพิเศษฯ ข่าวประกาศ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
452 11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ ข่าวประกาศ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
453 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม กิจกรรมภายใน 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
454 26 ตุลาคม 2560 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
455 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น้อมเกล้าฯ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดือนปีที่ออกข่าว ดูภาพข่าว อ่านข่าวนี้