Loading...

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดือนปี ภาพข่าว อ่านข่าวนี้
1 โครงการวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด “ตบลูกนี้เพื่อเธอ” ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 27/05/2567 ดูภาพ ดูข่าว
2 ข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพ วิชาที่จัดการเรียนการสอน ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา กิจกรรมภายใน 25/05/2567 ดูภาพ ดูข่าว
3 โครงการปฐมนิเทศ รายงานตัว นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างก่อสร้าง (สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 25/05/2567 ดูภาพ ดูข่าว
4 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 15/05/2567 ดูภาพ ดูข่าว
5 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 07/05/2567 ดูภาพ ดูข่าว
6 คัดเลือก นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 7 กิจกรรมภายใน 30/04/2567 ดูภาพ ดูข่าว
7 พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมภายใน 24/04/2567 ดูภาพ ดูข่าว
8 พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ร่วมกับองค์กร COTTON ON FOUNDATION และ มูลนิธิซาทูเหล่ Hsa Thoo Lei Foundation กิจกรรมภายใน 09/04/2567 ดูภาพ ดูข่าว
9 กิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 04/04/2567 ดูภาพ ดูข่าว
10 ทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจาก HCTC - Passport : School, Restaurant & French Bakery กิจกรรมภายใน 09/04/2567 ดูภาพ ดูข่าว
11 โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ นักเรียนทุนกสศ. รุ่นที่ 4 กิจกรรมภายใน 19/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
12 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ออกศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด กิจกรรมภายใน 30/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
13 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส กิจกรรมภายใน 29/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
14 ประมวลภาพวันมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 31/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
15 โครงการตลาดนัดพบแรงงาน กิจกรรมภายใน 29/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
16 โครงการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill,Re-Skill) กิจกรรมภายใน 26/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
17 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรนะวิชาชีพกำลัง (Up - Skill , Re - Skill) กิจกรรมภายใน 22/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
18 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรนะวิชาชีพกำลัง (Up - Skill , Re - Skill) กิจกรรมภายใน 22/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
19 โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น กิจกรรมภายใน 19/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
20 ประชุมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) กิจกรรมภายใน 18/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
21 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 15/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
22 โครงการสนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 14/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
23 ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัทคอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด กิจกรรมภายใน 14/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน กสศ.รุ่น 5 กิจกรรมภายใน 14/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
25 การอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 10 กิจกรรมภายใน 11/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
26 นำมอบถวายอุปกรณ์ช่วยขนย้ายเก้าอี้ จำนวน1เครื่อง ให้กับวัดไทยวัฒนาราม กิจกรรมภายใน 29/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
27 ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 10/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
28 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดออกแนะแนว โดยมีงานแนะแนว เข้าแนะแนวนักเรียน ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล กิจกรรมภายใน 28/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
29 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดออกแนะแนว โดยมีสาขาวิชาช่างก่อสร้างออกแนะแนว กิจกรรมภายใน 06/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
30 โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open house : Creating Innovators ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 04/03/2567 ดูภาพ ดูข่าว
31 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 22/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
32 เข้าศึกษาดูงานในโครงการทัศนศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาต่อ กิจกรรมภายใน 28/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
33 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ กิจกรรมภายใน 28/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
34 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภายใน 19/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
35 โครงการปัจฉิมเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 16/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
36 รับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา จากมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) กิจกรรมภายใน 16/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
37 พิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ครั้งที่ 3 กิจกรรมภายใน 15/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
38 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์และฝึกอาชีพในภาคฤดูร้อน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 15/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
39 จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 กิจกรรมภายใน 13/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
40 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายใน 11/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
41 โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก กิจกรรมภายใน 07/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
42 กิจกรรมโครงการกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด MTC GAME 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 02/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
43 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 03/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
44 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต กิจกรรมภายใน 01/02/2567 ดูภาพ ดูข่าว
45 โครงการแนะแนวอาชีพและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท B-Quik ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 25/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
46 เยี่ยมชมบริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด ณ บริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด กิจกรรมภายใน 24/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
47 ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ Adventist Development and Relief Agency Thailand (ADRA Thailand) ข่าวประชาสัมพันธ์ 24/01/3110 ดูภาพ ดูข่าว
48 สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 21/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
49 ร่วมจัดการเดินขบวนในรูปแบบยานพาหนะจักรยานยนต์ กิจกรรมภายใน 19/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
50 งานวันครู และรับรางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2567 กิจกรรมภายใน 16/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
51 กิจกรรมกีฬาอาชีวสัมพันธ์ Sport game ณ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก กิจกรรมภายใน 17/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
52 การปฐมนิเทศนักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 6 กิจกรรมภายใน 15/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
53 กิจกรรมงานวันครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 กิจกรรมภายใน 15/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
54 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 11/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
55 ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กิจกรรมภายใน 08/01/2567 ดูภาพ ดูข่าว
56 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ รอบที่ 1 กิจกรรมภายใน 23/12/2566 ดูภาพ ดูข่าว
57 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 21/12/2566 ดูภาพ ดูข่าว
58 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม กิจกรรมภายใน 05/12/2566 ดูภาพ ดูข่าว
59 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 30/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
60 พิธีมอบใบประกาศโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการโรงแรม 120 ชั่วโมง ร่วมกับมูลนิธิสายใยเยาวชน กิจกรรมภายใน 28/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
61 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 27/11/3109 ดูภาพ ดูข่าว
62 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 6 กิจกรรมภายใน 23/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
63 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด “ฟื้นฟูจิตใจ จิตวิญญาณของ อนุชน วัยรุ่น” ร่วมกับชมรมคริสเตียน อำเภอชายแดน กิจกรรมภายใน 22/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
64 ประกาศพนักงานราชการผู้สอบได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/12/2566 ดูภาพ ดูข่าว
65 ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ครั้งที่2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 07/12/2566 ดูภาพ ดูข่าว
66 ประกาศพนักงานราชการผู้สอบได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 07/12/2566 ดูภาพ ดูข่าว
67 โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 11/11/2566 12:00:00 AM ดูภาพ ดูข่าว
68 ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาสซีดีซี เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) กิจกรรมภายใน 10/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
69 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น การฝึกงานเทคนิคชาวต่างชาติ โดยการกำกับดูแลจากองค์กร JITCO (Japan International Training Cooperation Organization) กิจกรรมภายใน 10/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
70 พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 08/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
71 จัดการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 06/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
72 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 กิจกรรมภายใน 04/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
73 การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 กิจกรรมภายใน 03/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
74 ถ่ายรูปภาพหมู่และนักเรียน นักศึกษา ถ่ายภาพขนาด 1 นิ้ว เพื่อติดใบ รบ. 1 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 01/11/2566 ดูภาพ ดูข่าว
75 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่เข้าประกวดวงดนตรีโฟล์คซองและการประกวดร้องเพลง โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กิจกรรมภายใน 27/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
76 งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมภายใน 26/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
77 เปิดการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 25/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
78 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมภายใน 23/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
79 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ กิจกรรมภายใน 22/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
80 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hands On รุ่นที่ 5 ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส กิจกรรมภายใน 13/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
82 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมภายใน 13/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
83 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพ Vocational Training and Skills Development Project (VTSD) กิจกรรมภายใน 12/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
84 พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมภายใน 10/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
85 โครงการประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย กิจกรรมภายใน 09/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
86 ยินดีต้อนรับ นาย เอกพงศ์ สันตะวัน มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนายณัฐพงษ์ จินาแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย กิจกรรมภายใน 02/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
87 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้นร่วมกับองค์กร Adventist Development and Relief Agency (ADRA Thailand) ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 02/10/2566 ดูภาพ ดูข่าว
88 การออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับประเทศ กิจกรรมภายใน 30/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
89 ยินดีต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 29/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
90 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flang Day) กิจกรรมภายใน 28/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
91 โครงการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา กิจกรรมภายใน 24/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
92 ยินดีต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานแผนกช่างไฟฟ้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำตารางเรียนตารางสอนแบบ Block Course กิจกรรมภายใน 25/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
93 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีเคการ์เม้นท์แม่สอด จํากัด กิจกรรมภายใน 21/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
94 ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ พร้อมคณะติดตาม ณ บริษัท ทีเคการ์เม้นท์แม่สอด จํากัด กิจกรรมภายใน 20/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
95 โครงการ อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4 ปี 2565 กิจกรรมภายใน 18/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
96 ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินผลการทำงานสถานศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กิจกรรมภายใน 18/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
97 โครงการ MTC ดีมีเงินออม และยินดีต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน กิจกรรมภายใน 18/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
98 โครงการการอบรมความรู้ทางการเงิน พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 12/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
99 พิธีมอบดอกไม้ วันวานที่พากเพียรสู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของนายมานพ ตระกูลลักขณา กิจกรรมภายใน 13/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
100 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน ณ บริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน กิจกรรมภายใน 12/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
101 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่องโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 11/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
102 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง YSDN จังหวัดตากประจำปี 2566 กิจกรรมภายใน 10/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
103 โครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 09/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
104 โครงการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 06/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
105 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 07/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
106 การการประชุมวางแผนงานในศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษา(Center of Vocational Manpower) กิจกรรมภายใน 06/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
107 ยินดีต้อนรับคณกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมภายใน 04/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
108 พิธีสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 กิจกรรมภายใน 01/09/2566 ดูภาพ ดูข่าว
109 โครงการ Accounting innovative ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ปีการศึกษา 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 30/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
110 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เทียบเคียงและพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF) กิจกรรมภายใน 29/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
111 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Micro-credit bank ของ สพม.ตาก กิจกรรมภายใน 29/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
112 โครงการประชุมสถานประกอบการ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 29/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
113 พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมภายใน 28/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
114 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ยินดีต้อนรับ คณะจากบริษัท เอส เอ โซลูชั่น จำกัด กิจกรรมภายใน 25/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
115 โครงการรากแก้ววิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 21/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
116 โครงการ "ชิมช๊อปEL01" ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมภายใน 21/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
117 การแข่งขันวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 21/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
118 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เรื่องครูนิเทศก์มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมภายใน 20/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
119 โครงการส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ” การประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก ” ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
120 โครงการปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 20/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
121 โครงการวันวิทยาศาสตร์ Stem ศึกษา กิจกรรมภายใน 18/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
122 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับมอบ ทีวีเพื่อการศึกษา จำนวน 3 เครื่อง จากมูลนิธิสายใยเยาวชน กิจกรรมภายใน 17/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
123 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ยินดีต้อนรับ นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ กิจกรรมภายใน 17/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
124 การประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษา ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 16/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
125 กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) กิจกรรมภายใน 16/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
126 โครงการยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต กิจกรรมภายใน 15/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
127 การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 15/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
128 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาในวันสำคัญประจำปี ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมภายใน 11/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
129 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมภายใน 11/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
130 การประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 09/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
131 การประชุมคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 09/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
132 โครงการ Asean Nationnal Costume Contest (ประกวดชุดประจำชาติ อาเซียน) กิจกรรมภายใน 08/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
133 การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมภายใน 08/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
134 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กิจกรรมภายใน 06/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
135 ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตาก และคณะ กิจกรรมภายใน 04/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
136 พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการโรงแรม 120ชม. กิจกรรมภายใน 04/08/2566 ดูภาพ ดูข่าว
137 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 6 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมภายใน 28/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
138 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ MOU แผนการเรียน (ทวิศึกษา) แนวใหม่ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 27/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
139 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมภายใน 27/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
140 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 26/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
141 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รับบริจาคโลหิต กิจกรรมภายใน 26/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
142 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันเข้าพรรษา วันที่ 27 สิงหาคม 2566 กิจกรรมภายใน 26/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
143 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 26/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
144 โครงงานวันวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 25/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
145 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 4 กิจกรรมภายใน 22/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
146 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม หัวข้อ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สู่ท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 20/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
147 โครงการขับขี่ปลอดภัยประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 19/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
148 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ กิจกรรมภายใน 13/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
149 โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับครู นักศึกษา กิจกรรมภายใน 09/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
150 เข้าร่วมการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 05/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
151 ร่วมยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง กิจกรรมภายใน 03/07/2566 ดูภาพ ดูข่าว
152 การเข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด กิจกรรมภายใน 30/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
153 รับมอบอุปกรณ์แป้นบาสเกตบอลและห่วง จากนายสุขเจริญ หูกิตติวงศ์ กิจกรรมภายใน 30/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
154 รณรงค์ให้ใช้ application thai ID กิจกรรมภายใน 28/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
155 จัดโครงการบูรณการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมภายใน 24/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
156 ดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 21/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
157 จัดการประชุมปรึกษาหารือ และให้ข้อมูลการนิเทศติดตามผู้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กิจกรรมภายใน 20/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
158 กิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ กิจกรรมภายใน 17/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
159 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง โรงเรียนแม่สอด และ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 16/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
160 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานาชีวศึกษาจังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 12/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
161 กิจกรรมพิธีไหว้ครูช่าง ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 08/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
162 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 05/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
163 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมพร้อมพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก กิจกรรมภายใน 04/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
164 พิธีไหว้กลางแจ้ง ทำบุญไหว้พระและ พระวิษณุกรรมประสิทธิ กิจกรรมภายใน 03/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
165 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมภายใน 02/06/2566 ดูภาพ ดูข่าว
166 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภายใต้ความร่วมมือ OVEC, ADRA,ACTED กิจกรรมภายใน 29/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
167 การประชุมหารือเพื่อทราบความต้องการในการพัฒนาทางวิชาการ กิจกรรมภายใน 22/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
168 มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ที่ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ” กิจกรรมภายใน 22/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
169 การประเมินครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 22/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
170 การประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 19/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
171 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กิจกรรมภายใน 18/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
172 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 18/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
173 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม ระหว่าง บริษัท T.K. การ์เม้น จำกัด กิจกรรมภายใน 15/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
174 กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมภายใน 15/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
175 การพัฒนาระบบการเทียบโอนและระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ฯ กิจกรรมภายใน 11/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
176 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ กิจกรรมภายใน 09/05/2566 ดูภาพ ดูข่าว
177 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ข่าวประชาสัมพันธ์ 27/04/2566 ดูภาพ ดูข่าว
178 พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรมภายใน 26/04/2566 ดูภาพ ดูข่าว
179 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กิจกรรมภายใน 21/04/2566 ดูภาพ ดูข่าว
180 ยินดีต้อนรับและเข้าประชุมหารือการดำเนินงานแนวทางการจัดการศึกษา ป.ตรี กิจกรรมภายใน 11/04/2566 ดูภาพ ดูข่าว
181 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว สานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 กิจกรรมภายใน 12/4/2566 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
182 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมภายใน 12/04/2566 ดูภาพ ดูข่าว
183 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมภายใน 12/04/2566 ดูภาพ ดูข่าว
184 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท สีพระยาก่อสร้าง จำกัด กิจกรรมภายใน 23/03/2566 ดูภาพ ดูข่าว
185 ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตากเข้าทัศนศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 22/03/2566 ดูภาพ ดูข่าว
186 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 07/03/2566 ดูภาพ ดูข่าว
187 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุน กสศ. ก่อนออกฝึกงาน รุ่นที่ 3 กิจกรรมภายใน 28/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
188 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมภายใน 23/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
189 ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมิน คัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 22/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
190 ยินดีต้อนรับ ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก และ ศาตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิล กิจกรรมภายใน 21/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
191 ยินดีต้อนรับและแนะแนวคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) กิจกรรมภายใน 18/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
192 ยินดีต้อนรับและแนะแนวคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) กิจกรรมภายใน 18/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
193 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของสาขาวิชาช่างยนต์ กิจกรรมภายใน 17/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
194 โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 13/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
195 การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมภายใน 16/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
196 โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 9/2/2566 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
197 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ออกนิเทศนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 5 กิจกรรมภายใน 7/2/2566 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
198 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 06/02/2566 ดูภาพ ดูข่าว
199 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กิจกรรมภายใน 30/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
200 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง งานบำรุงรักษา ตรวจสภาพก่อนการใช่งานรถบรรทุก กิจกรรมภายใน 28/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
201 ประมวลภาพ การถ่ายทำ VTR " โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส กิจกรรมภายใน 26/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
202 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมให้ความรู้จากพี่สู่น้อง แผนกอิเล็กทรอนิกส์มอบความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชย กิจกรรมภายใน 25/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
203 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ของชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยมีนางสาวนิสรา จันต๊ะรังษี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 24/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
204 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมให้ความรู้จากพี่สู่น้อง แผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมภายใน 24/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
205 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานเปิดโครงการ Accounting 3D ของสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมภายใน 24/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
206 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้จากพี่สู่น้อง แผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมภายใน 23/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
207 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดสนามสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing ในระดับชั้น ปวช. 3 กิจกรรมภายใน 22/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
208 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแจ้งการเป็นเจ้าภาพจัดงาน กิจกรรมภายใน 20/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
209 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดโครงการบริการลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ บริการประชาชนและชุมชน กิจกรรมภายใน 19/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
210 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี กิจกรรมภายใน 19/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
211 วันที่ 19 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 19/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
212 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการวันครู อาชีวะสัมพันธ์ กิจกรรมภายใน 16/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
213 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีอาชีวะ ในงานวันครู กิจกรรมภายใน 16/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
214 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีแม่สอด กิจกรรมภายใน 16/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
215 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 15/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
216 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภายใน 12/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
217 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายใน 12/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
218 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการการสร้างคอนเทนท์สู่ยูทูปเบอร์มืออาชีพ กิจกรรมภายใน 09/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
219 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิด โครงการค่ายการเสริมทักษะ การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง? รุ่นที่ 3 กิจกรรมภายใน 07/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
220 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร จากศูยน์ฝึกยานยนต์คาร์คอนเชียงราย กิจกรรมภายใน 06/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
221 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการอาชีวะบริการ ปี 2565 กิจกรรมภายใน 06/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
222 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชมรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมภายใน 06/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
223 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพสณฑ์ กิจกรรมภายใน 06/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
224 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทซัน 1988 สถานีตำรวจภูธรแม่สอด กิจกรรมภายใน 05/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
225 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดพิธีการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 5 กิจกรรมภายใน 05/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
226 นางธนภรณ์ สีสุก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดการประกวดการออกแบบโลโก้ร้านกาแฟ ในหัวข้อ MTC.Coffee กิจกรรมภายใน 04/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
227 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) กิจกรรมภายใน 03/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
228 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร กิจกรรมภายใน 03/01/2566 ดูภาพ ดูข่าว
229 ายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมงานถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทอดผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมภายใน 28/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
230 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กิจกรรมภายใน 28/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
231 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมการสัมภาษณ์สถานศึกษาเชิงลึก โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 กิจกรรมภายใน 26/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
232 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 23/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
233 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 21/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
234 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 19/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
235 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 14/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
236 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 14/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
237 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ กิจกรรมภายใน 13/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
238 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 09/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
239 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมภายใน 09/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
240 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 09/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
241 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 07/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
242 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ เปิดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน กิจกรรมภายใน 07/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
243 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 05/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
244 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประไทย กิจกรรมภายใน 06/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
245 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 07/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
246 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 07/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
247 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ การทำบุญตักบาตรและถวายบังคม กิจกรรมภายใน 05/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
248 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 05/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
249 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 05/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
250 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (CONCEPT PAPER) กิจกรรมภายใน 02/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
251 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตากรณีพิเศษ จำนวน 28 คน ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กิจกรรมภายใน 01/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
252 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแม่สอด ยินดีต้อนรับคณะผู้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ กิจกรรมภายใน 01/12/2565 ดูภาพ ดูข่าว
253 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 กิจกรรมภายใน 30/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
254 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ รุ่นที่ 1 กิจกรรมภายใน 29/11/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
255 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 29/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
256 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้มอบ เกียรติบัตรให้กับผู้เข้าการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 28/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
257 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตปัญญา ให้กับนักเรียนกองทุนกสศ. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 27/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
258 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการให้ความรู้แก่เยาวชนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กิจกรรมภายใน 23/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
259 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอด และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าฯ มอบความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ กิจกรรมภายใน 18/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
260 นายเดโชวัต ทักคุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัตการด้านการบริหารโครงการ TVET Capacity Buliding กิจกรรมภายใน 18/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
261 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาชีพทหาร กิจกรรมภายใน 17/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
262 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 14/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
263 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดแผนการเรียนรายวิชา กิจกรรมภายใน 12/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
264 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) กิจกรรมภายใน 12/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
265 การให้คำปรึกษาการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติ สถานศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมภายใน 11/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
266 ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม กิจกรรมภายใน 10/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
267 ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาเซียน กิจกรรมภายใน 09/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
268 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ Excellent Center กิจกรรมภายใน 09/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
269 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับมอบของบริจาค จากนายอาจินต์ ฤทธิดำรงการ กิจกรรมภายใน 09/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
270 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 07/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
271 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 02/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
272 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมภายใน 01/11/2565 ดูภาพ ดูข่าว
273 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และเปิดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 31/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
274 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ Excellent Center กิจกรรมภายใน 30/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
275 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มอบโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรมภายใน 26/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
276 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวกนกรส กรณ์สนธิ์ กิจกรรมภายใน 26/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
277 งานโครงการพิเศษ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา Fix it กิจกรรมภายใน 24/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
278 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 23/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
279 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี กิจกรรมภายใน 20/10/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
280 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดอบรมการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิง Active Shooter กิจกรรมภายใน 19/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
281 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) 2565 กิจกรรมภายใน 17/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
282 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี กิจกรรมภายใน 11/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
283 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รองผู้อำนวยการ นายนุพล ไชศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมภายใน 13/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
284 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 06/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
285 รับผลงานและความดี สมศักดิศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 04/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
286 พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 03/10/2565 ดูภาพ ดูข่าว
287 พิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย กิจกรรมภายใน 28/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
288 วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 27/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
289 นำนักเรียนกองทุนกสศ. รุ่น 3 และรุ่น4 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ กิจกรรมภายใน 17/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
290 นำนักเรียนกองทุนกสศ.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ กิจกรรมภายใน 19/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
291 การประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 15/9/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
292 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มาศึกษาดูงาน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ศูนย์บริการแม่สอด 1และ 2 กิจกรรมภายใน 9/9/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
293 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะในรายวิชา กิจกรรมภายใน 11/9/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
294 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ กิจกรรมภายใน 9/9/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
295 ร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์อินทรธิรา คัมภีระ และทวีวัฒน์ สุภารส ข่าวประชาสัมพันธ์ 05/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
296 สาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัทคูโบต้า สาขาแม่สอด บูรณาการการจัดการเรียน กิจกรรมภายใน 02/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
297 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ กิจกรรมภายใน 02/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
298 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ กิจกรรมภายใน 31/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
299 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ กิจกรรมภายใน 02/09/2565 ดูภาพ ดูข่าว
300 ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์อินทรธิรา คัมภีระ และทวีวัฒน์ สุภารส กิจกรรมภายใน 5/9/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
301 ศึกษาดูงาน และ ทางบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด กิจกรรมภายใน 04/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
302 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) กิจกรรมภายใน 05/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
303 รงณรงค์ สวมหมวกกันน็อก 100 เปอร์เซนต์ ในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 05/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
304 กิจกรรม แข่งขัน หมากฮอตไทย เพื่อ ส่งเสริม ทักษะ ความคิดเป็นระบบ และรู้จักวางแผน กิจกรรมภายใน 03/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
305 โครงการอาชีวะบริการ ให้บริการ ตรวจเช็ค บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กิจกรรมภายใน 08/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
306 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 09/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
307 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมภายใน 09/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
308 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 10/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
309 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 11/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
310 โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก อบรมฝึกวิชาชีพด้านตัดผมชาย กิจกรรมภายใน 11/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
311 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 12/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
312 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จัดกิจกรรม แข่งขันทดสอบมาตรวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 9/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
313 โครงการ นำเสนอผลงานทางวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ กิจกรรมภายใน 11/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
314 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 19/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
315 โครงการอบรมเครือข่าย"เด็กและเยาวชนก่อการดี" พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมภายใน 21/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
316 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 14/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
317 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายใน 22/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
318 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม และ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 22/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
319 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ของชมรมวิชาชีพการบัญชี กิจกรรมภายใน 23/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
320 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 23/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
321 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค กิจกรรมภายใน 16/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
322 โครงการอบรมผู้นำองค์การฯ เขียนโครงการเด็กดี เด็กเก่ง กิจกรรมภายใน 27/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
323 ครงการฝึกอบรมสัมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 27/08/2565 ดูภาพ ดูข่าว
324 ธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมภายใน 29/8/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
325 พีธีการเปิด โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับองค์กร Cotton On Foundation และจัดกิจกรรมพบปะสถานประกอบการ กิจกรรมภายใน 09/05/2565 ดูภาพ ดูข่าว
326 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 12/05/2565 ดูภาพ ดูข่าว
327 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี ข่าวประกาศ 27/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
328 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ข่าวประกาศ 18/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
329 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/4/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
330 ขอแสดงความยินดีกับ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) กิจกรรมภายใน 7/4/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
331 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เด็กดีของสังคม" ของธนาคารออมสิน ข่าวประชาสัมพันธ์ 07/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
332 นายเดโชวัต ทักคุ้มและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ข่าวประชาสัมพันธ์ 05/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
333 งานกิจกรรม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมฯ ได้บันทึกขอเปิดซ่อมกิจกรรม Summer ข่าวประชาสัมพันธ์ 04/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
334 สอศ. จับมือกับแอร์ไดกิ้น พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พร้อมกับรับมอบชุดปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
335 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะทีมหนุนเสริมลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าร่วมสมัครขอรับทุนนวัตกรรม กิจกรรมภายใน 22/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
336 เด็กเทคนิคแม่สอด ไอเดียเจ๋ง! คิดค้นระบบติดตาม ช่วยเหลือและประเมินตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิค-19ที่รักษาตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
337 คณะครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
338 คณะครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ออกฝึกประสบการณ์ เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
339 รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 16/03/2565 ดูภาพ ดูข่าว
340 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ??เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่?? ?รอบคัดเลือกทั่วไป 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/04/2565 ดูภาพ ดูข่าว
341 นายนุพล ไชศรีจันทร์ และคณะทีมงานคร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า กิจกรรมภายใน 23/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
342 นายเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานมอบรางวัลลำดับต่างๆ ในแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย - หญิง ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 22/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
343 นายเดโชวัต ทักคุ้ม กล่าวรายงาน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 21/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
344 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส กิจกรรมภายใน 11/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
345 อนรับคณะผู้ประเมิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) กิจกรรมภายใน 10/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
346 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัทไทยวาจำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
347 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประกาศ 8/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
348 เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาให้กำลังใจ กิจกรรมภายใน 07/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
349 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 24/1/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
350 วันที่ 20 มกราคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ กิจกรรมภายใน 20/01/2565 ดูภาพ ดูข่าว
351 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/1/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
352 เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ 18/02/2565 ดูภาพ ดูข่าว
353 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่อง กําหนดการรับสมัครศึกษานักเรียนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน ๕ ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ข่าวประกาศ 11/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
354 การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ข่าวประกาศ 2/2/2565 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
355 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 28/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
356 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข่าวประกาศ 28/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
357 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ข่าวประกาศ 24/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
358 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดอาคาร “สิริธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ โรงพยาบาลแม่สอด กิจกรรมภายใน 20/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
359 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ ข่าวประกาศ 20/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
360 ข่าวดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ถือบัตร 10 ปีที่ต้องการอยากเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ข่าวประกาศ 19/12/2564 ดูภาพ ดูข่าว
361 คณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. กิจกรรมภายใน 22/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
362 กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ข่าวประกาศ 18/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
363 ท่านรองนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ" กิจกรรมภายใน 08/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
364 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะรายการ Invitation Letter For Participation In Asian On-Line Lathe Game 2021 กิจกรรมภายใน 06/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
365 บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็นวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 04/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
366 ของแสดงความยินดีกับ คุณครูชัยกร สุขคำ ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 กิจกรรมภายใน 01/11/2564 ดูภาพ ดูข่าว
367 การอบรมโครงการจัดเตรียมประเมินศูนย์ทดสอบและพัฒนาผู้ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 24/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
368 คณะทีมงานโรงพยาบาลแม่สอด และคณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. กิจกรรมภายใน 23/10/2564 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
369 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ กิจกรรมภายใน 21/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
370 ขออนุญาตแก้ไขเวลา กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ข่าวประกาศ 21/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
371 กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ข่าวประกาศ 20/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
372 โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและช่วยเหลือนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมภายใน 16/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
373 สำรวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่มีความประสงค์ต้องการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ 08/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
374 สำรวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่มีความประสงค์ต้องการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา กิจกรรมภายใน 08/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
375 ขั้ันตอนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ข่าวประกาศ 07/10/2564 ดูภาพ ดูข่าว
376 ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้มอบหมายให้ นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะเข้ารับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 29/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
377 เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี เข้าศึกษาหลักสูตร 1 ปี "โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ" ปีการศึกษา 2564 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ข่าวประกาศ 22/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
378 ประกาศข่าวเปิดเรียนปกติ ข่าวประกาศ 26/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
379 เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา โควตารอบที่ 1 เข้าเรียนต่อในระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ 22/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
380 กยศ.กำหนดการ และลักษณะของผู้ที่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับ ปี2564 ข่าวประกาศ 18/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
381 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมภายใน 12/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
382 วันเสาร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กิจกรรมภายใน 11/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
383 โค้งสุดท้ายแล้วครับกับรอบโคต้าของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เหลือเวลาอีก 9 วัน ข่าวประกาศ 11/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
384 ขอให้นักเรียน นักศึกษา ติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูผู้สอนในช่วง วัน เวลาที่กำหนด ข่าวประกาศ 06/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
385 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศ หยุดเรียนวันที่ 4-31 ม.ค. 64 ข่าวประกาศ 02/01/2564 ดูภาพ ดูข่าว
386 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564 ข่าวประกาศ 29/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
387 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมมอบกระเช้าคุกกี้ กิจกรรมภายใน 28/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
388 ประกาศการคัดเลือกสรรเป็นจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปครู 2564 ข่าวประกาศ 13/7/2564 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
389 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครู ข่าวประกาศ 09/07/2564 ดูภาพ ดูข่าว
390 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราขการทั่วไปครู ข่าวประกาศ 29/06/2564 ดูภาพ ดูข่าว
391 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ข่าวประกาศ 14/06/2564 ดูภาพ ดูข่าว
392 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดรับสมัครครูพิเศษสอนสาชาวิชาการโรงแรมและสาขาเทคโนโลยีเครืื่องนุ่งห่ม ข่าวประกาศ 04/05/2564 ดูภาพ ดูข่าว
393 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 15/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
394 ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่สนใจช่วยกิจกรรมดีๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 09/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
395 เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วย นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ....... กิจกรรมภายใน 07/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
396 เนื่องจากมีคนใส่วันเดือนปีเกิดผิดเยอะ วันนี้เราเลยมี VDO แนะนำวิธีการสมัครมาให้ดูกันครับ กิจกรรมภายใน 06/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
397 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมภายใน 06/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
398 วารสาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งหมด 7 ฉบับ กิจกรรมภายใน 02/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
399 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันแรกของการ เปิดรับสมัครนักเรียน กิจกรรมภายใน 01/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
400 วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัย กิจกรรมภายใน 01/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
401 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พ.ย.63 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าพบท่านทูตประเทศปานามา เพื่อทำการ Final fitting กิจกรรมภายใน 1/12/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
402 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กิจกรรมภายใน 30/11/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
403 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.ปี 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมภายใน 30/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
404 เมื่อวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวย.... กิจกรรมภายใน 23/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
405 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 055-532-644 เว้นวันหยุดราชการ กิจกรรมภายใน 14/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
406 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าพบท่านทูตปานามา ประจำประเทศไทย เพื่อทำการ fitting ชุด กิจกรรมภายใน 5/11/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
407 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ กิจกรรมภายใน 05/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
408 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวประกาศ 18/12/2563 ดูภาพ ดูข่าว
409 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมภายใน 04/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
410 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน นักศึกษา สนใจกู้ กยศ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 04/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
411 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 03/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
412 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมภายใน 03/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
413 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ยินดีต้อนรับ นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง กิจกรรมภายใน 03/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
414 ข่าวสาร สพป.ตาก เขต 2 วันนี้...เทคนิคแม่สอด-สพป.ตาก เขต 2 เอ็มโอยูหนุนทวิศึกษา กิจกรรมภายใน 02/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
415 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงิน ข่าวประกาศ 31/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
416 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(ทวิศึกษา) ได้ดำเนินการจัดการลงนาม MOU และการจัดทำแผนการเรียนหลักกสูตรทวิศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมภายใน 31/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
417 วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนุตพล ธัมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และคณะผู้แทนชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมภายใน 30/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
418 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 29/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
419 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 29/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
420 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวประกาศ 13/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
421 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ข่าวประกาศ 02/11/2563 ดูภาพ ดูข่าว
422 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 31/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
423 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต... ข่าวประกาศ 27/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
424 ไกล้ถึงเวลาแล้ว มาร่วมสนุกกันนะ กิจกรรมภายใน 25/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
425 วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล... กิจกรรมภายใน 23/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
426 วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร... กิจกรรมภายใน 23/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
427 ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา... ข่าวประกาศ 22/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
428 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)... ข่าวประกาศ 18/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
429 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 16/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
430 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุกัญญา แสนจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพร้อมด้วยคณะครู... กิจกรรมภายใน 16/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
431 มื่อวันที่ 12 ต.ค.63 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 12/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
432 กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีก่ารศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 08/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
433 มาร่วมสนุกกันครับ กิจกรรมภายใน 08/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
434 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาตาก เขต 2 ได้เข้ามาสัมภาษณ์นักเรียน ระดับ ปวช.1... กิจกรรมภายใน 07/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
435 5 ตุลาคม 2563 คณะครู และ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้ารับฟังบรรยาย... กิจกรรมภายใน 07/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
436 สายดนตรี?? และ E Sport?? เตรียมมันครับ... กิจกรรมภายใน 06/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
437 วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ... ข่าวประกาศ 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
438 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา... ข่าวประกาศ 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
439 เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม... ข่าวประกาศ 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
440 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... กิจกรรมภายใน 22/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
441 เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2563 ช่วงเวลา 20.10 น. หลังจากจบข่าวพระราชสํานัก ช่อง 2 NBT ได้ออนแอร์ สกู๊ปพิเศษ"... ข่าวประกาศ 21/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
442 วันที่ 14 กันยายน 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ... กิจกรรมภายใน 14/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
443 วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา... ข่าวประกาศ 09/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
444 วันที่ 3 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก... กิจกรรมภายใน 04/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
445 วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 8 ฉบับ.. ข่าวประกาศ 02/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
446 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ทำการบันทึกเทปการเปิดสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ... กิจกรรมภายใน 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
447 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดประชุมวางแผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและการศึกษาต่อสายอาชีพ ข่าวประกาศ 01/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
448 อบรมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี... กิจกรรมภายใน 01/10/2563 ดูภาพ ดูข่าว
449 โครงการศึกษาดูงาน... กิจกรรมภายใน 01/09/2563 ดูภาพ ดูข่าว
450 เมื่อวันที่15 และ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนางธนภรณ์ สีสุก... กิจกรรมภายใน 17/08/2563 ดูภาพ ดูข่าว
451 เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยผู้อำนวยการ นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ... กิจกรรมภายใน 14/08/2563 ดูภาพ ดูข่าว
452 เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู... กิจกรรมภายใน 14/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
453 วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 13/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
454 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเดโชวิต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 11/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
455 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท.ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... ข่าวประกาศ 06/08/2563 ดูภาพ ดูข่าว
456 ?? วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กรกฏาคม 2563... กิจกรรมภายใน 6/8/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
457 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... กิจกรรมภายใน 29/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
458 ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ... กิจกรรมภายใน 24/07/2563 ดูภาพ ดูข่าว
459 เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 21/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
460 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันบริจากโลหิต... กิจกรรมภายใน 21/07/2563 ดูภาพ ดูข่าว
461 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจติดตามประเมินผล กิจกรรมภายใน 3/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
462 แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับ นักศึกษาที่ต้องไป เกณฑ์ทหาร ครับ... กิจกรรมภายใน 2/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
463 5 ข้อควรปฏิบัติ ในการรองรับสถานการณ์ COVID 19 ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด... กิจกรรมภายใน 30/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
464 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์แม่สอดนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโรค... กิจกรรมภายใน 26/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
465 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 น.ศ. ที่เข้ามาในบริเวณวิทยาลัยต้องผ่านจุดคัดกรองโควิค-19... กิจกรรมภายใน 24/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
466 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 28/10/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
467 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 24/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
468 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าพักที่หอในวิทยาลัยฯครับ กิจกรรมภายใน 23/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
469 กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม โรงเรียนบ้านห้วยจะกือ ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 11/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
470 ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ข่าวประกาศ 04/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
471 ปฏิทินการดำเนินงานช่วงเปิดภาคเรียน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด กิจกรรมภายใน 03/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
472 ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับ รับสมัครทางออนไลน์เหมือนเดิมครับ.. กิจกรรมภายใน 28/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
473 เปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา... กิจกรรมภายใน 25/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
474 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 7/7/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
475 วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 25/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
476 วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 25/6/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
477 ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมภายใน 23/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
478 ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี กิจกรรมภายใน 04/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
479 กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม กิจกรรมภายใน 11/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
480 ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน ข่าวประกาศ 04/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
481 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 01/06/2563 ดูภาพ ดูข่าว
482 ยกเลิกเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหาร จัดการสถานศึกษา 2563 ข่าวประกาศ 28/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
483 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวประกาศ 21/05/2563 ดูภาพ ดูข่าว
484 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา บน ระบบ Cloud Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวประกาศ 29/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้นวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประกาศ 16/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
486 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย” กิจกรรมภายใน 03/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
487 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1) กิจกรรมภายใน 20/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
488 ทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน กิจกรรมภายใน 11/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
489 โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับแนวทางการจัดการเรียนการสอน?แบบ? Block? Course? ในสถานศึกษา? กิจกรรมภายใน 10/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
490 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง กิจกรรมภายใน 06/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
491 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานขึ้น โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายใน 14/02/2563 ดูภาพ ดูข่าว
492 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคแม่สอดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมภายใน 06/02/2563 ดูภาพ ดูข่าว
493 มอบใบประกาศการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธ์ R ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 05/02/2563 ดูภาพ ดูข่าว
494 แผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มได้จัดโครงการ การออกแบบตัดเย็บเสิ้อผ้าและเดินแฟชั่นโชว์ กิจกรรมภายใน 30/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
495 ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รวมทั้งรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน พร้อมเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 28/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
496 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหาโลหิตประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมภายใน 27/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
497 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 กิจกรรมภายใน 25/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
498 ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กิจกรรมภายใน 21/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
499 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมงานการนำเสนอการจัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาสาขาสาขาการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การนำเสนอผลงานให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชี กิจกรรมภายใน 10/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
500 ให้การต้อนรับ Mr.อึนฮง จุง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโซล (ประเทศเกาหลีใต้) และคณะครู นักเรียน ที่เดินทางลงนามเซนต์สัญญาMOU กิจกรรมภายใน 09/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
501 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ กิจกรรมภายใน 08/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
502 จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาอาชีวะพระดาบส สู่การพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 03/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
503 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กิจกรรมภายใน 26/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
504 เปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน กิจกรรมภายใน 27/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
505 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New Year 2020 กิจกรรมภายใน 26/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
506 ระดับเหรียญทอง ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 16/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
507 ร่วมถวายรายงานการดำเนินงาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภายใน 18/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
508 ร่วมถวายรายงานการดำเนินงาน โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภายใน 16/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
509 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีมอบใบประกาศนีบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง กิจกรรมภายใน 12/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
510 ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมภายใน 05/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
511 พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโรงแรม กิจกรรมภายใน 04/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
512 ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมภายใน 04/12/2562 ดูภาพ ดูข่าว
513 แม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู ว..ท.เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ กิจกรรมภายใน 29/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
514 วท.เเม่สอด ร่วมกับ วท.ตาก นำโดย ผอ.เดโชวัต ทักคุ้ม และ ผอ.จักรภพ เนวะมาตย์ พร้อมคณะครู นักศึกษา เข้าปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยระพริ้ง กิจกรรมภายใน 22/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
515 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายใน 10/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
516 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 14/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
517 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม เข้าร่วมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 13/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
518 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา(สถานศึกษาขนาดใหญ่) กิจกรรมภายใน 09/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
519 ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 07/11/2562 ดูภาพ ดูข่าว
520 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก กิจกรรมภายใน 23/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
521 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ข่าวประกาศ 01/04/2563 ดูภาพ ดูข่าว
522 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ต้นแบบสถานศึกษารางวัลพระราชทาน กิจกรรมภายใน 24/10/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
523 ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 25/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
524 รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 06/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
525 ประกาศเลื่อนงานปัจฉิมและพิธิมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2562 ข่าวประกาศ 4/3/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
526 ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวประกาศ 03/03/2563 ดูภาพ ดูข่าว
527 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคตาก คณะอาจาร์ยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนระยะสั้น กิจกรรมภายใน 14/9/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
528 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน กิจกรรมภายใน 17/9/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
529 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน กิจกรรมภายใน 16/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
530 พ.อ.กฤตภาส โตจำเริญ ประธานกรรมการ พร้อมคณะชุดตรวจฯจาก นรด. ดำเนินการประเมิน ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ กิจกรรมภายใน 04/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
531 ประกาศผลเจ้าหน้าที่พัสดุ ข่าวประกาศ 12/2/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
532 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 31/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
533 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ข่าวประกาศ 29/1/2563 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
534 วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ข่าวประกาศ 14/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
535 ประกาศผลโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ 08/01/2563 ดูภาพ ดูข่าว
536 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 30/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
537 ประกาศผล พนักงานขับรถยนต์ ข่าวประกาศ 10/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
538 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ข่าวประกาศ 01/10/2562 ดูภาพ ดูข่าว
539 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา" กิจกรรมภายใน 19/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
540 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับ นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “สถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่” และ “ห้องเรียนเฉพาะทาง” กิจกรรมภายใน 13/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
541 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 05/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
542 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมภายใน 25/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
543 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมรับการตรวจโรงอาหารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และรวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพของโรงอาหารในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 04/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
544 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด กิจกรรมภายใน 30/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
545 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 28/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
546 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 28/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
547 กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข่าวประกาศ 11/9/2562 0:00:00 ดูภาพ ดูข่าว
548 ประกาศวันเวลาแก้0และมส.ภาคเรียนที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 11/09/2562 ดูภาพ ดูข่าว
549 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัด "โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program)" กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
550 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
551 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมจัดพิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศ กิจกรรมภายใน 22/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
552 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง กิจกรรมภายใน 20/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
553 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ กิจกรรมภายใน 17/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
554 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 กิจกรรมภายใน 16/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
555 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันวิทยาศาสตร์ และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมภายใน 15/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
556 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี กิจกรรมภายใน 13/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
557 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 12/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
558 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายใน 09/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
559 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 08/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน กิจกรรมภายใน 05/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
561 นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์ กิจกรรมภายใน 05/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
562 นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมภายใน 02/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
563 นายไพศาล พูนยศ หัวหน้าโครงการพิเศษฯ และนายอัชนัย เมืองมา ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมมอบใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กิจกรรมภายใน 02/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
564 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม พร้อมร่วมรับการประเมิน กิจกรรมภายใน 01/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส กิจกรรมภายใน 01/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม(พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม) พร้อมร่วมรับการประเมิน กิจกรรมภายใน 01/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
568 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 กิจกรรมภายใน 31/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
569 นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
570 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้จบการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมภายใน 30/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
571 คณะผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมภายใน 28/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
572 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมภายใน 27/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
573 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษานาบหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมภายใน 27/08/2562 ดูภาพ ดูข่าว
574 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู กิจกรรมภายใน 25/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
575 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน กิจกรรมภายใน 23/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
576 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 22/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
577 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2562 กิจกรรมภายใน 20/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
578 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 19/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
579 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 18/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
580 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมภายใน 12/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
581 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ยินดีต้อนรับครูฝึกสอนจาก Guilin University กิจกรรมภายใน 12/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
582 คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 กิจกรรมภายใน 01/07/2562 ดูภาพ ดูข่าว
583 ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29/2562 ข่าวประกาศ 26/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
584 วท.แม่สอดเข้าร่วมโครงการ Reunion เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่3 รุ่นที่2 ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ข่าวประชาสัมพันธ์ 18/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
585 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 กิจกรรมภายใน 19/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
586 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมภายใน 15/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
587 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 14/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
588 16 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 16/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
589 12 มิถุนายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตร “ นักเรียนดี มีคุณธรรม ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมภายใน 12/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
590 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภายใน 06/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
591 30 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมภายใน 21/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
592 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ข่าวประกาศ 26/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
593 aaa ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/06/2562 ดูภาพ ดูข่าว
594 ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศ 30/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
595 ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ข่าวประกาศ 30/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
596 วท.แม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 10/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
597 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ข่าวประกาศ 06/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
598 ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน วิชาก่อสร้างและวิชาโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 02/05/2562 ดูภาพ ดูข่าว
599 ประกาศกำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 04/04/2562 ดูภาพ ดูข่าว
600 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ข่าวประกาศ 04/04/2562 ดูภาพ ดูข่าว
601 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 01/04/2562 ดูภาพ ดูข่าว
602 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ(ปวช.) และ (ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1 ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
603 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับ (ปวช.) และ(ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1 ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
604 รายวิชาภาคฤดูร้อน 2/2561 ลงทะเบียน 25-27 มี.ค.62 ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
605 ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ข่าวประกาศ 25/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
606 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 05/03/2562 ดูภาพ ดูข่าว
607 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ อัตรา ข่าวประกาศ 17/02/2562 ดูภาพ ดูข่าว
608 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ข่าวประกาศ 05/02/2562 ดูภาพ ดูข่าว
609 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กิจกรรมภายใน 23/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
610 18 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 22/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
611 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)" กิจกรรมภายใน 22/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
612 ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศ 22/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
613 12 มกราคม 2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ อุทยาน ทีปังกรรัศมีโชติ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
614 10 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทย กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
615 3 มกราคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญไหว้พระพุทธรูป พระวิษณุกรรม กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
616 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม เปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
617 27 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
618 27 ธันวาคม 2561นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่. บ.ที.เค กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
619 27 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต. ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
620 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
621 15 ธันวาคม 2561 นางธนภรณ์ สีสุก กล่าวเปิดงาน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
622 13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาพร คำทอง คณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
623 3-7 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
624 29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
625 22 พฤศจิกายน 2561 นางธนภรณ์ สีสุก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
626 22 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินองค์การฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
627 13 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ประชุม กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
628 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
629 23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
630 22 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันแรกของภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
631 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูเข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
632 18 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช. กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
633 17 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ และนางสุกัญญา แสงจุ่น ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
634 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
635 27 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
636 25 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสถานประกอบการ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
637 20 กันยายน 2561 พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
638 20 กันยายน 2561 พิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ กิจกรรมภายใน 15/01/2562 ดูภาพ ดูข่าว
639 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/12/2561 ดูภาพ ดูข่าว
640 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/12/2561 ดูภาพ ดูข่าว
641 เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
642 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ กิจกรรมฯ ข่าวประกาศ 18/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
643 เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 06/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
644 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ ข่าวประกาศ 02/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
645 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้างานกิจกรรม ข่าวประกาศ 02/11/2561 ดูภาพ ดูข่าว
646 วท.แม่สอด ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า ภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี ข่าวประกาศ 19/10/2561 ดูภาพ ดูข่าว
647 ประกาศวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศ 17/10/2561 ดูภาพ ดูข่าว
648 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทวิศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา ข่าวประกาศ 30/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
649 วท.แม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 อัตรา ข่าวประกาศ 30/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
650 วท แม่สอด ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
651 13 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
652 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
653 23 สิงหาคม 2561 เปิดโครงการแข่ง " E-SPORT ROV Tournament " กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
654 21 สิงหาคม 2561 เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
655 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
656 12 สิงหาคม 2561 ยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
657 10 ส.ค. 61 การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
658 7 สิงหาคม 2561 เป็นเจ้าภาพโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือวิสามัญ ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
659 6 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมฯภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
660 2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ฯ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
661 2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
662 2 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
663 28 กรกฎาคม 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
664 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
665 26 กรกฎาคม 2561 วท. แม่สอดจัด โครงการวันภาษาไทย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
666 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
667 6 กรกฎาคม 2561 วท.แม่สอด ร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
668 5 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
669 23 กรกฎาคม 2561 พิธีมอบจักรยานยืมเรียน และหมวกนิรภัย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
670 21 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
671 19 กรกฎาคม 2561 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
672 19 กรกฎาคม 2561 โครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
673 18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
674 12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วม ต้อนรับ คณะตรวจราชการตามนโยบาย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
675 11 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
676 5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงฯ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
677 27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
678 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) กิจกรรมภายใน 20/09/2561 ดูภาพ ดูข่าว
679 ประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี 1 อัตรา ข่าวประกาศ 03/07/2561 ดูภาพ ดูข่าว
680 21 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูสามัญและ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
681 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
682 30 พฤษภาคม 2561 สภากาชาดไทย(แม่สอด) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด มารับบริจาคโลหิต กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
683 29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดสถานที่สำหรับ การรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
684 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
685 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( EDR ) กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
686 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
687 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่งานบัญชี ข่าวประกาศ 01/06/2561 ดูภาพ ดูข่าว
688 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี ข่าวประกาศ 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
689 10 พ.ค. 2561 วท.แม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
690 7 พ.ค. 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2561 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
691 7 พ.ค. 2561 ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์ฯ กิจกรรมภายใน 18/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
692 วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ข่าวประกาศ 11/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
693 ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการโรงแรม ข่าวประกาศ 04/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
694 โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
695 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นำคณะบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
696 ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) ข่าวประกาศ 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
697 25 เมษายน 2561 กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนฯ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
698 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
699 24 เมษายน 2561 วิทยาลัยนอร์ทเทรินตาก มาร่วมสวัสดีปีใหม่ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
700 24 เมษายน 2561 นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย กิจกรรมภายใน 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
701 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ข่าวประกาศ 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
702 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนในโครงการอาชีวะ(พระดาบส) ข่าวประกาศ 26/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
703 12 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561" ณ บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
704 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
705 5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
706 4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
707 2 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ในโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
708 30 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
709 27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
710 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ข่าวประกาศ 02/04/2561 ดูภาพ ดูข่าว
711 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ข่าวประกาศ 27/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
712 รายงานการประชุม ข่าวประกาศ 26/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
713 บริษัท สยามนิสสัน จำกัด สาขาแม่สอด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
714 สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อวิพากษ์หลักสูตรทวิศึกษา กิจกรรมภายใน 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
715 พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
716 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข่าวประกาศ 25/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
717 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา " กิจกรรมภายใน 19/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
718 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับจัดดอกไม้หลากหลายรูปแบบช่อดอกไม้พานขันหมาก บายศรี และจัดดอกไม้พิธีต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 19/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
719 วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมภายใน 19/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
720 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในพื้นที่อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
721 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
722 กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
723 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
724 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 ดูภาพ ดูข่าว
725 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ข่าวประกาศ 03/08/2561 ดูภาพ ดูข่าว
726 บรรยากาศ มอบตัวรอบพิเศษ กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
727 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
728 บรรยากาศ สอบปลายภาค 2/2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
729 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสเยี่ยมชมสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
730 รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
731 บรรยากาศมอบตัว นร.โควต้า กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
732 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท. กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
733 ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
734 วันเด็กแห่งชาติ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
735 โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 ดูภาพ ดูข่าว
736 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ข่าวประกาศ 02/21/2561 ดูภาพ ดูข่าว
737 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศ 02/20/2561 ดูภาพ ดูข่าว
738 ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด ข่าวประกาศ 01/24/2561 ดูภาพ ดูข่าว
739 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ข่าวประกาศ 01/05/2561 ดูภาพ ดูข่าว
740 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์ ข่าวประกาศ 12/28/2560 ดูภาพ ดูข่าว
741 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์) ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/08/2560 ดูภาพ ดูข่าว
742 17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. กิจกรรมภายใน 11/19/2560 ดูภาพ ดูข่าว
743 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 ดูภาพ ดูข่าว
744 4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐานฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 ดูภาพ ดูข่าว
745 14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 11/15/2560 ดูภาพ ดูข่าว
746 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
747 รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
748 27 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบครูพิเศษฯ ข่าวประกาศ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
749 11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ ข่าวประกาศ 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
750 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม กิจกรรมภายใน 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
751 26 ตุลาคม 2560 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว
752 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น้อมเกล้าฯ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 ดูภาพ ดูข่าว